5-Methoxy-2-pyridyl phenyl ketone

5-Methoxy-2-pyridyl phenyl ketone