1,4-bis(phenylsulfanylmethyl)benzene

1,4-bis(phenylsulfanylmethyl)benzene