3-Ethyl-6-methyl-2-phenyl-4(3H)-pyrimidinone

3-Ethyl-6-methyl-2-phenyl-4(3H)-pyrimidinone