Methanone, (2,6-dihydroxyphenyl)phenyl-

Methanone, (2,6-dihydroxyphenyl)phenyl-