2-Phenylthiazolo[5,4-d]pyrimidine

2-Phenylthiazolo[5,4-d]pyrimidine