Acetic acid 4-[(4-methoxy-phenylimino)-methyl]-phenyl ester

Acetic acid 4-[(4-methoxy-phenylimino)-methyl]-phenyl ester