4-hydroxy-4,5,5-trimethyl-3-[2-[2-methyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indol-3-yl]ethyl]-1,3-oxazolidin-2-one

4-hydroxy-4,5,5-trimethyl-3-[2-[2-methyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indol-3-yl]ethyl]-1,3-oxazolidin-2-one