1-chloro-3-(2-phenylethynyl)benzene

1-chloro-3-(2-phenylethynyl)benzene