2,4-Dichloro-6-methyl-1,5-naphthyridine

2,4-Dichloro-6-methyl-1,5-naphthyridine