N-(4-Methoxyphenyl)-3-pyridylmethyleneamine

N-(4-Methoxyphenyl)-3-pyridylmethyleneamine