2-(2-Hydroxyphenoxy)benzoic acid

2-(2-Hydroxyphenoxy)benzoic acid