S-(N,N-Diphenylthiocarbamoyl) o-(p-methoxyphenyl) dithiocarbonate

S-(N,N-Diphenylthiocarbamoyl) o-(p-methoxyphenyl) dithiocarbonate