1-Propanone, 3-[(4-methoxyphenyl)amino]-1,3-diphenyl-

1-Propanone, 3-[(4-methoxyphenyl)amino]-1,3-diphenyl-