2-ethyl 4-isopropyl 5-amino-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate

2-ethyl 4-isopropyl 5-amino-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate