4-[[3,5-bis(ethoxycarbonyl)-4-methylthiophen-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid

4-[[3,5-bis(ethoxycarbonyl)-4-methylthiophen-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid