3-(4'-Methoxy-1,1'-biphenyl-4-yl)butanenitrile

3-(4'-Methoxy-1,1'-biphenyl-4-yl)butanenitrile