ethyl 5-amino-4-carbamoyl-3-methylthiophene-2-carboxylate

ethyl 5-amino-4-carbamoyl-3-methylthiophene-2-carboxylate