Benzophenone, 2-hydroxy-4,4'-dimethyl-

Benzophenone, 2-hydroxy-4,4'-dimethyl-