9H-Purine, 6-chloro-9-(trimethylsilyl)-

9H-Purine, 6-chloro-9-(trimethylsilyl)-