2-Chloro-6-fluorobenzotrichloride

2-Chloro-6-fluorobenzotrichloride