3-Dimethylaminodiphenylmethane

3-Dimethylaminodiphenylmethane