1-(4-ethylcyclohexyl)-4-(4-fluorophenyl)benzene

1-(4-ethylcyclohexyl)-4-(4-fluorophenyl)benzene