2,4,8-Trichloro-1-methoxynaphthalene

2,4,8-Trichloro-1-methoxynaphthalene