5-Chloro-3-phenylisothiazol-4-ol

5-Chloro-3-phenylisothiazol-4-ol