2-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1,3-oxazolidine

2-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1,3-oxazolidine