6-Butoxy-4-chloro-1-methyl-1,5-naphthyridin-2-one

6-Butoxy-4-chloro-1-methyl-1,5-naphthyridin-2-one