2,3,4,5-Tetramethyl-6-phenylpyridine

2,3,4,5-Tetramethyl-6-phenylpyridine