6-Ethyl-2,3-dimethyl-4-phenylpyridine

6-Ethyl-2,3-dimethyl-4-phenylpyridine