2,4-Dinitrophenyl-dl-alanyl-dl-valine

2,4-Dinitrophenyl-dl-alanyl-dl-valine