4-(4-Methoxy-phenoxymethyl)-N-phenyl-benzamide

4-(4-Methoxy-phenoxymethyl)-N-phenyl-benzamide