methyl 1-(phenylsulfonyl)prolinate

methyl 1-(phenylsulfonyl)prolinate