ethyl 1-(phenylsulfonyl)prolinate

ethyl 1-(phenylsulfonyl)prolinate