3-(o-Hydroxyphenyl)-1-phenylpropan-1-ol

3-(o-Hydroxyphenyl)-1-phenylpropan-1-ol