Ethyl 4-(5-methyl-4-oxo-2-phenyl-1,3-thiazolidin-3-yl)benzoate

Ethyl 4-(5-methyl-4-oxo-2-phenyl-1,3-thiazolidin-3-yl)benzoate