p-Phenylazobenzoyl-dl-proline methyl ester

p-Phenylazobenzoyl-dl-proline methyl ester