4-benzoyl-N-(4-methoxyphenyl)benzamide

4-benzoyl-N-(4-methoxyphenyl)benzamide