Benzamide, 4-benzoyl-N-(4-hydroxyphenyl)-

Benzamide, 4-benzoyl-N-(4-hydroxyphenyl)-