7-methyl-3-phenyl-1,4-benzoxazin-2-one

7-methyl-3-phenyl-1,4-benzoxazin-2-one