3,4,5-Trichloro-2,6-dimethylpyridine

3,4,5-Trichloro-2,6-dimethylpyridine