2-Methyl-3-phenyl-pyrrolo(2,3-b)pyrazine

2-Methyl-3-phenyl-pyrrolo(2,3-b)pyrazine