1-Methoxy-4-nitro-2,3,5,6-tetramethylbenzene

1-Methoxy-4-nitro-2,3,5,6-tetramethylbenzene