Ethyl 4-[(2-benzoylbenzoyl)amino]benzoate

Ethyl 4-[(2-benzoylbenzoyl)amino]benzoate