4-Chloro-2',4'-dimethylbenzophenone

4-Chloro-2',4'-dimethylbenzophenone