4-Chloro-2',5'-dimethylbenzophenone

4-Chloro-2',5'-dimethylbenzophenone