N-(2-chlorophenyl)-2-[4-(4-chlorophenyl)piperazin-1-yl]acetamide

N-(2-chlorophenyl)-2-[4-(4-chlorophenyl)piperazin-1-yl]acetamide