3-Methyl-6-nitro-3H-benzothiazol-2-ylideneamine

3-Methyl-6-nitro-3H-benzothiazol-2-ylideneamine