7-METHYL-4-PHENYL-2H-CHROMEN-2-IMINE

7-METHYL-4-PHENYL-2H-CHROMEN-2-IMINE