2-Methyl-7-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine

2-Methyl-7-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine