5-Methyl-3-phenyl-1H-indazole

5-Methyl-3-phenyl-1H-indazole