10-Ethyl-3,7-dimethyl-10H-phenotellurazine

10-Ethyl-3,7-dimethyl-10H-phenotellurazine